เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

       โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอได้รับอนุมัติจากกรม สามัญศึกษาให้ทำการเปิดการ สอน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2515  เริ่มเปิดการสอนแบบสหศึกษา โดยเปิดระบบมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 1 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนครั้งแรก 50 คน ซึ่งในครั้งแรกยังไม่มีอาคารเรียนได้ใช้หอประชุมอำเภอสะเมิงเป็นที่เรียน    ชั่วคราวก่อน ในปีการศึกษา  2515
         พ.ศ. 2515 นายสุนทร   พึ่งพุ่มแก้ว มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก และได้งบประมาณจัดสรรสร้างอาคารเรียนแบบ 216 จำนวน 16 ห้องเรียน ในปีการศึกษา 2516 ได้ย้ายไปใช้อาคารเรียนชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านดง จนถึงปี  พ.ศ. 2517 ได้ย้ายมาอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน ณ. หมู่บ้านบ้านดง  หมูที่  10   ตำบลสะเมิงใต้  อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่  อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัด 52 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด  38 ไร่  1 งาน  50  ตารางวา
          พ.ศ. 2520  นายบรรจง    พลฤทธิ์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ในปีงบประมาณ 2529 ได้รับงบประมาณจัดสรรสร้างโรงฝึกงานแบบ 102/27 จำนวน 1 หลัง และทางโรงเรียนได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2534  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4  จำนวน 1 ห้องเรียน
          พ.ศ. 2535   นายวิจิตร    ไอสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียน ในปีงบประมาณ 2537 ได้รับงบประมาณสร้างหอนอนชายแบบจุ 35 คน จำนวน 1 หลัง และโรงประกอบอาหารจำนวน 1 หลัง ห้องอาบน้ำนักเรียนหอพักนักเรียนหญิงจำนวน 1 หลัง
           พ.ศ. 2537  นางปรานอม    เชื้อศักดาหงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ในปีงบประมาณ 2539 ได้รับงบประมาณสร้างหอประชุมแบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง
           พ.ศ. 2539 นางปรานอม   เชื้อศักดาหงษ์ ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
           พ.ศ. 2542 นายอนันต์  ขันทราช ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
           พ.ศ. 2546  นายนิคม   สินธุพงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน สะเมิงพิทยาคม ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนรู้ตลอดชีวิต
           พ.ศ. 2550   นายประเสริฐ  ละลิบบัณฑิตสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม และเกษียณอายุ ในเดือน ตุลาคม 2550
            พ.ศ.  2552  นายสมนึก   เมืองเจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน สะเมิงพิทยาคม
            พ.ศ. 2554  นายณงค์  มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีสันม่วง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน สะเมิงพิทยาคม 
       
           พ.ศ. 2556 นางสาวสุปราณี ปัญญานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ปีงบประมาณ 2557 ได้รับงบจัดสรรจากสพฐ.ขยายเขตไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2558 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 ล/57 จำนวน 1 หลังงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบ 203/27 จำนวน 1 หลัง

            24 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นายมนัส ธำรงวจนะเมธาวี ผู้อำนวยการโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม


โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ตั้งอยู่ 228  หมู่ที่  10  ตำบลสะเมิงใต้  อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 50250  โทร 487987 - 8  โทรสาร 487098