ทำเนียบบุคลากร

นางสาวปรีญาพัชร์ แสนพิมพ์

ตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง

นายศภธณิศร์ น้ำคำ

ตำแหน่ง: ครู คศ.2

นางอรทัย ชุ่มมงคล

ตำแหน่ง: ครู คศ.3

บัวลอยลม นายธีรพงษ์

ตำแหน่ง: ครู คศ.2

นางสาวธัญรัศม์ วงษา

ตำแหน่ง: ครู คศ.1 หน้าที่หลัก: หัวหน้ากลุ่มสาระ