ทำเนียบบุคลากร

นายมนัส ธำรงวจนะเมธาวี

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางพิชญา มณีศร

ตำแหน่ง: ครู คศ.2

นางสาวทัศนีย์ กาตะโล

ตำแหน่ง: ครู คศ.2

นางสาวสุภาภรณ์ ผ้าเหลือง

ตำแหน่ง: ครู คศ.2

นางสฤษดิ์ลักษณ์ เวนวล

ตำแหน่ง: ครู คศ.2

นางสาวสิริรัฐ รัชรินทร์

ตำแหน่ง: ครู คศ.1 หน้าที่หลัก: หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางผิวผ่อง ปัญญารัตน์

ตำแหน่ง: ครู คศ.2

นางสาวนิตยา มูลคำ

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย

นางสาววีรวรรณ เวนวล

ตำแหน่ง: ครู คศ.1 หน้าที่หลัก: หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางโชติกา ชัยมงคล

ตำแหน่ง: ครู คศ.2

นายทวีศักดิ์ ภู่ชัย

ตำแหน่ง: ครู คศ.1 หน้าที่หลัก: สอน

นางสาวญามารัตน์ แปดนัด

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย

นายกฤษฎา ไชยมงคล

ตำแหน่ง: ครู คศ.1 หน้าที่หลัก: หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวกรองทอง วงษ์มงคล

ตำแหน่ง: ครู คศ.2

นายพิสุทธิ์ สุริยะมณี

ตำแหน่ง: ครู คศ. 3

นางสาวจารีรัตน์ บุตรดี

ตำแหน่ง: พนักงานราชการ

นางฉันทวรรณ กิตติพงศ์เดช

ตำแหน่ง: ครู คศ. 2 หน้าที่หลัก: หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวอัชชุมณี ศรีธิ

ตำแหน่ง: ครู คศ.1

ธันยาภัทร์ สวัสดิ์ธนัทเมธ

ตำแหน่ง: ครูคศ.1

นางสาวสายเพ็ญ ปุกคำนวล

ตำแหน่ง: ครู คศ.2