ทำเนียบบุคลากร

ฝ่าย: ฝ่ายบริหาร

นายมนัส ธำรงวจนะเมธาวี

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางพิชญา มณีศร

ตำแหน่ง: ครู คศ.2

นางสาวสุภาภรณ์ ผ้าเหลือง

ตำแหน่ง: ครู คศ.2

บัวลอยลม นายธีรพงษ์

ตำแหน่ง: ครู คศ.2