ทำเนียบบุคลากร

ฝ่าย: ฝ่ายบริหาร

นายมนัส ธำรงวจนะเมธาวี

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธีรวัฒน์ วิอุ่น

ตำแหน่ง: ครู คศ.1

นางโชติกา ชัยมงคล

ตำแหน่ง: ครู คศ.2

นายประสิทธิ์ ย่านเจริญกิจ

ตำแหน่ง: ครู คศ.1

นายศภธณิศร์ น้ำคำ

ตำแหน่ง: ครู คศ.2


นางพิชญา มณีศร

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสุภาภรณ์ ผ้าเหลือง

ตำแหน่ง: ครู คศ.2