ทำเนียบบุคลากร

ฝ่าย: ครูผู้สอน

นางอรทัย ชมภูคำ

ตำแหน่ง: ครู คศ.1 หน้าที่หลัก: หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสฤษดิ์ลักษณ์ เวนวล

ตำแหน่ง: ครู คศ.2

นางสาวสิริรัฐ รัชรินทร์

ตำแหน่ง: ครู คศ.1 หน้าที่หลัก: หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายวินิจ ทองเล็ก

ตำแหน่ง: ครู คศ.2

นางผิวผ่อง ปัญญารัตน์

ตำแหน่ง: ครู คศ.2

นางสาวนิตยา มูลคำ

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย

นางสาววีรวรรณ เวนวล

ตำแหน่ง: ครู คศ.1 หน้าที่หลัก: หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาววาสนา ยาวิชัย

ตำแหน่ง: ครู คศ. 2

นางโชติกา ชัยมงคล

ตำแหน่ง: ครู คศ.2

นายทวีศักดิ์ ภู่ชัย

ตำแหน่ง: ครู คศ.1 หน้าที่หลัก: สอน

นางสาวญามารัตน์ แปดนัด

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย

นายกฤษฎา ไชยมงคล

ตำแหน่ง: ครู คศ.1 หน้าที่หลัก: หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวกรองทอง วงษ์มงคล

ตำแหน่ง: ครู คศ.2

นายพิสุทธิ์ สุริยะมณี

ตำแหน่ง: ครู คศ. 3

นางสาวจารีรัตน์ บุตรดี

ตำแหน่ง: พนักงานราชการ

นางฉันทวรรณ กิตติพงศ์เดช

ตำแหน่ง: ครู คศ. 2 หน้าที่หลัก: หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวนัฏฐิณีย์ เวียงโอสถ

ตำแหน่ง: ครู คศ.1

นางสาวอัชชุมณี ศรีธิ

ตำแหน่ง: ครู คศ.1

ธันยาภัทร์ สวัสดิ์ธนัทเมธ

ตำแหน่ง: ครูคศ.1

นางสาวไพรินทร์ จันทะกี

ตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวสายเพ็ญ ปุกคำนวล

ตำแหน่ง: ครู คศ.2

นางสาวศิริลักษณ์ สีแดง

ตำแหน่ง: ครู คศ.1 หน้าที่หลัก: หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวปรีญาพัชร์ แสนพิมพ์

ตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง

นายศภธณิศร์ น้ำคำ

ตำแหน่ง: ครู คศ.2

นางอรทัย ชุ่มมงคล

ตำแหน่ง: ครู คศ.3

นางสาวธัญรัศม์ วงษา

ตำแหน่ง: ครู คศ.1 หน้าที่หลัก: หัวหน้ากลุ่มสาระ


นางสาวทัศนีย์ กาตะโล

ตำแหน่ง: ครู คศ.2