ทำเนียบบุคลากร

ฝ่าย: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางฉันทวรรณ กิตติพงศ์เดช

ตำแหน่ง: ครู คศ. 2 หน้าที่หลัก: หัวหน้ากลุ่มสาระ


นางสาวอัชชุมณี ศรีธิ

ตำแหน่ง: ครู คศ.1

ธันยาภัทร์ สวัสดิ์ธนัทเมธ

ตำแหน่ง: ครูคศ.1