ทำเนียบบุคลากร

ฝ่าย: กลุ่มสาระสังคม

นายกฤษฎา ไชยมงคล

ตำแหน่ง: ครู คศ.1 หน้าที่หลัก: หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาววันวิสาห์ ไชยชนะ

ตำแหน่ง: ครู คศ.2


นางสาวกรองทอง วงษ์มงคล

ตำแหน่ง: ครู คศ.2

นายพิสุทธิ์ สุริยะมณี

ตำแหน่ง: ครู คศ. 3


นางสาวจารีรัตน์ บุตรดี

ตำแหน่ง: พนักงานราชการ