ทำเนียบบุคลากร

ฝ่าย: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสาวสิริรัฐ รัชรินทร์

ตำแหน่ง: ครู คศ.1 หน้าที่หลัก: หัวหน้ากลุ่มสาระ


นางสาวทัศนีย์ กาตะโล

ตำแหน่ง: ครู คศ.2

นางผิวผ่อง ปัญญารัตน์

ตำแหน่ง: ครู คศ.2


นางสาวนิตยา มูลคำ

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย