ทำเนียบบุคลากร

ฝ่าย: กลุ่มสาระภาษาไทย

นางอรทัย ชมภูคำ

ตำแหน่ง: ครู คศ.1 หน้าที่หลัก: หัวหน้ากลุ่มสาระ


นางสฤษดิ์ลักษณ์ เวนวล

ตำแหน่ง: ครู คศ.2

นางพิชญา มณีศร

ตำแหน่ง: ครู คศ.2

นางสาวสุภาภรณ์ ผ้าเหลือง

ตำแหน่ง: ครู คศ.2