ทำเนียบบุคลากร

ฝ่าย: การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายเศรษฐพงษ์ นันภิวงศ์

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย

นางสาวพัศปภภรณ์ วงษา

ตำแหน่ง: ครู คศ.1 หน้าที่หลัก: หัวหน้ากลุ่มสาระ


นายศภธณิศร์ น้ำคำ

ตำแหน่ง: ครู คศ.2

นางอรทัย ชุ่มมงคล

ตำแหน่ง: ครู คศ.3