อย่างมีความหมาย
เรียนอย่างมีความสุข

เด็กได้เรียนรู้เรื่องต่างๆในน้ำแม่สะเมิง
ลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ วิถีชีวิตวัฒนธรรมสองข้างแม่น้ำ...
เรียนรู้สารพิษจากการทำการเกษตรของจริง
ข้างแม่น้ำมีสวนมะเขือม่วง มีกลิ่นสารเคมี มีขวดยาฆ่าแมลง
เด็กๆได้อภิปราย
ว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ในชุมชนสะเมิงอย่างไร